Ć
 
 
E
 
 
 
 
I
 
 
 
 
Ł
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X
 
 
 
Ź
 

WyznaniaOgół wyznawców danego wyznania religijnego. Wyznanie wiary oddaje główne prawdy religijne danej wspólnoty. Wierzący deklaruje, że łączy go szczególna więź powstająca pomiędzy Bogiem a człowiekiem, charakterystyczna dla jego wiary oraz że należy do danej wspólnoty. Art. 53 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej gwarantuje wolność sumienia i wyznania, z artykułu tego wynika szereg uprawnień, zarówno dla jednostek, jak i dla kościołów i innych związków wyznaniowych. Konstytucja nie definiuje wolności sumienia, która jest wolnością wewnętrzną (psychiczną, uczuciową) jednostki. Obejmuje swoim zakresem uprawnienia do swobodnego wyboru, kształtowania czy zmiany światopoglądu, przekonań filozoficznych, religijnych, moralnych, obyczajowych. Norma konstytucyjna nie ustanawia, jedynie potwierdza wolność sumienia, bowiem sfera ta, pozostająca wewnętrzną (autonomiczną) sprawą jednostki, nie podlega kompetencji państwa. Zadaniem państwa jest jedynie równa ochrona podmiotów tej wolności.5 grudnia 2011 r.
Anna Kosowska - Czak


Bibliografia

• Wyznania [w] Leksykon od A do Ż religii. Warszawa : MUZA SA, 1994. s. 394

• Strona internetowa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych:

http://www.msw.gov.pl/portal/pl/92/7840/Koscioly_i_inne_zwiazki_wyznaniowe.html

• Strona internetowa Głównego Urzędu Statystycznego: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_oz_Wyznania_religijne_i_stowarzyszenia_narodowosciowe_i_etniczne_w_Polsce_2006_2008.pdf