Ć
 
 
E
 
 
 
 
I
 
 
 
 
Ł
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X
 
 
 
Ź
 
Hasła szersze: Polityka i społeczeństwo
Hasła węższe: 
Dom Pomocy Społecznej w Płazie
Hasło główne: Opieka społeczna

Opieka społeczna


Ta instytucja polityki społecznej państwa powstała na przełomie XIX i XX wieku, a rozwinęła się w XX wieku głównie w związku z rozkwitem idei państwa dobrobytu. Od tego czasu opieka społeczna, czy pomoc społeczna jest trwałym elementem porządku społeczno-ekonomicznego. Działa na rzecz umożliwienia indywidualnym osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych oraz wyrównywania nierówności społecznych. Istnieją dwie koncepcje pomocy społecznej: rezydualna i instytucjonalna. Pierwsza odnosi się do usług pomocy społecznej jako środków interwencji socjalnej, uruchamianych w sytuacjach krytycznych w celu umożliwienia funkcjonowania danej jednostce czy rodzinie. Natomiast w myśl koncepcji instytucjonalnej opieka społeczna służy osiągnięciu pewnego poziomu życia.
W Polsce podstawą prawną świadczenia opieki społecznej jest ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Przyjęta koncepcja zakłada aktywną postawę osoby korzystającej z pomocy przy rozwiązywaniu swoich problemów, przez wykorzystanie własnych możliwości, umiejętności i posiadanych środków. Skutkiem działań pomocy społecznej powinno być eliminowanie wykluczenia społecznego oraz usamodzielnianie się jej beneficjentów.
Obowiązek udzielania pomocy społecznej spoczywa na organach administracji rządowej i samorządowej, które współpracują w tym zakresie z podmiotami niepublicznymi, w tym z organizacjami pozarządowymi, kościołami i związkami wyznaniowymi. Gmina swoje zadania realizuje przez ośrodki pomocy społecznej które zajmują się m.in.: przyznawaniem i wypłacaniem zasiłków, świadczeniem usług opiekuńczych czy udzielaniem schronienia i pomocy rzeczowej. Do zadań samorządu powiatowego należą: tworzenie i utrzymanie ponadgminnych domów pomocy społecznej oraz prowadzenie powiatowych centrów pomocy rodzinie (PCPR).Na szczeblu województwa natomiast przeprowadza się oceny stanu i efektywności pomocy społecznej, opracowuje strategie jej rozwoju oraz prowadzi szkoły i szkolenia dla służb społecznych Merytoryczny nadzór nad realizacją wszystkich zadań poszczególnych szczebli struktury sprawuje Departament Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Do instytucji świadczących usługi z zakresu opieki społecznej na terenie powiatu chrzanowskiego należą: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie, Dom Pomocy Społecznej w Płazie, pięć gminnych środków pomocy społecznej, Centrum Usług Socjalnych w Chrzanowie oraz Środowiskowa Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza i Środowiskowy Dom Samopomocy w Babicach, których prowadzenie zlecone jest Fundacji Viribus Unitis - Połączonymi Siłami. 

 


18 listopada 2011 r.
Mirosława Starzycka


Bibliografia:

  • GIERSZEWSKA, Renata.  Pomoc społeczna [w:] Wielka Encyklopedia PWN. Jan Wojnowski (red.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004. s. 36