Ć
 
 
E
 
 
 
 
I
 
 
 
 
Ł
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X
 
 
 
Ź
 
Hasła szersze: Turystyka i przyroda
Hasła węższe: 
Kąpieliska,Stawy (hydrol.)
Hasło główne: Zasoby wodne

Zasoby wodne

 

Zasoby wodne nie zostały do tej pory jednoznacznie zdefiniowane. Najogólniej można je sprecyzować jako wody nadające się do wykorzystania, a zatem niemal wszystkie wody kuli ziemskiej (rzeczne, jeziorne, morskie, podziemne, glebowe, lód lodowców górskich i polarnych, para wodna w atmosferze), z wyjątkiem wody związanej wchodzącej w skład minerałów i biomasy. Możemy mówić o zasobach wodnych jako odnawialnej corocznie ilości wody lub o ilości wody w ogóle(w tym przypadku często zasoby nazywane są zapasami wodnymi). Zasoby wodne można rozpatrywać w odniesieniu do całej kuli ziemskiej lub danego obszaru. W tym drugim przypadku do określania ich wielkości stosuje się miarę tzw. odpływu rzecznego.
Na zasoby wodne składają się trzy rodzaje wód:
1. Opady i osady atmosferyczne: deszcz, śnieg, grad, krupa, rosa, szron, sadź, gołoledź.
2. Wody podziemne, do których zaliczamy:
• wody przypowierzchniowe – występują tuż przy powierzchni gruntu, lokalnie mogą tworzyć zabagnienia, występują najczęściej w zagłębieniach terenu, na niskich tarasach rzecznych i w pobliżu jezior;
• wody gruntowe – bezpośrednio zasilane przez wody opadowe i powierzchniowe, występują na różnej głębokości nawet do kilkudziesięciu metrów, natomiast w zagłębieniach terenu mogą wypływać na powierzchnię w postaci źródeł i wycieków;
• wody wgłębne – występują w warstwach wodonośnych przykrytych trudno przepuszczalnymi skałami, wśród nich można wyróżnić wody artezyjskie (zdolne do samoczynnego wypływu na powierzchnię po nawierceniu warstwy wodonośnej) i subartezyjskie (nie wypływające na powierzchnię);
• wody głębinowe – znajdują się głęboko pod powierzchnią Ziemi i są całkowicie od niej odizolowane warstwami nieprzepuszczalnymi. Na ogół to wody reliktowe, nieodnawialne i wysokozmineralizowane. Często są to cieplice.
3. Wody powierzchniowe występujące w postaci:
• punktowych obiektów hydrograficznych – źródeł i nieskoncentrowanych wycieków wód podziemnych jak wysięki, wycieki czy młaki;
• liniowych obiektów hydrograficznych – strumienie, potoki, rzeki oraz cieki sztuczne: rowy i kanały otwarte;
• obszarowych obiektów hydrograficznych, na które składają się: wody stojące - stawy, sadzawki, baseny, wyrobiska, zapadliska oraz jeziora (meteorytowe, tektoniczne, wulkaniczne, polodowcowe, krasowe, rzeczne, deltowe, przybrzeżne, eoliczne, bagienne, zaporowe, reliktowe);obszary zabagnione, mokradła i torfowiska oraz lodowce.

 

Mirosława Starzycka
5 stycznia 2012 r.

 

Bibliografia:

  • BAJKIEWICZ- GRABOWSKA Elżbieta, MIKULSKI Zdzisław. Hydrologia ogólna. Wyd. III zm. i uzup. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. 313, [1] s. ISBN 83-01-12802-X
  • MIKULSKI, Zdzisław. Gospodarka wodna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998. Rozdział 2. Zasoby wodne i ich magazynowanie, s. 20-47