Ć
 
 
E
 
 
 
 
I
 
 
 
 
Ł
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X
 
 
 
Ź
 
Hasła szersze: Kultura i oświata
Hasła węższe: 
Brak
Hasło główne: Przedszkola

Przedszkola


Przedszkole jest samodzielną instytucją opiekuńczo – wychowawczą dla dzieci od lat trzech do rozpoczęcia obowiązku szkolnego, wspierającą wychowanie rodzinne. Termin przedszkole pojawił się w Polsce na tzw. Sejmie Nauczycielskim w 1919 r., gdzie znalazł się w projekcie zasad prowadzenia placówek wychowawczych dla dzieci 4 – 7 letnich. Oficjalnie termin ten, oznaczający placówki wychowania dzieci w wieku przedszkolnym wprowadzono w Ustawie o ustroju szkolnictwa z 11 marca 1932 r.
Prototypem przedszkoli były ochronki. Pierwszą w 1769 r. we Francji założył Jan Oberlin, była to instytucja pełniąca funkcję opiekuńczą i wychowawczą. Pod wpływem szybkiego rozwoju przemysłu i związanego z tym zapotrzebowania na pracę kobiet pojawił się w XIX w. problem opieki nad dziećmi matek podejmujących pracę zawodową. Pierwsze przedszkole powstało w 1816 roku w Anglii z inicjatywy słynnego utopisty R. Owena. Obejmowało grupę dzieci w wieku od 2 do 5 lat.
W Polsce pierwszą ochronkę powołano do życia w Warszawie w 1837 roku, staraniem warszawskiego kupca i filantropa T. Janikowskiego. Sieć przedszkoli w okresie międzywojennym nie zaspokajała potrzeb i wykazywała dużą asymetrię. W latach II wojny światowej władze niemieckie wydawały niekiedy zezwolenia na ponowne otwarcie przedszkoli, głównie parafialnych, prowadzonych przez zgromadzenie zakonne oraz osoby prywatne. W tym okresie  przedszkola stanowiły niejednokrotnie siedzibę zakonspirowanej polskiej szkoły.. W pierwszych latach pop zakończeniu II wojny światowej liczba przedszkoli zaczęła szybko rosnąć (dla porównania: 1954 r. – 1423 placówki, 1946 – 2286 placówek). W latach 50 – tych rozpoczęto likwidację przedszkoli, które nie były prowadzone przez rady narodowe. Żeby zaspokoić rosnące potrzeby społeczne na tego typu instytucje zaczęły powstawać dziecińce i ogniska przedszkolne. W 1965 roku po raz pierwszy w Polsce zatwierdzono statut przedszkola, który określił jego organizację wraz z jednolitymi zasadami rekrutacji dzieci. W 1991 roku został wprowadzony podział na przedszkola publiczne oraz palcówki niepubliczne z pośród których wyróżniamy przedszkole prywatne, społeczne, wyznaniowe.2 stycznia 2012
Anna Kosowska - CzakBibliografia:

  • WILGOCKA – OKOŃ, Barbara. Przedszkole [w] Encyklopedia Pedagogiczna. Warszawa : Fundacja INNOWACJA, 1993. s. 636 - 641
  • KAMIŃSKA, Krystyna. Przedszkole [w] Encyklopedia Pedagogiczna XXI Wieku. Tom IV. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2005. s. 1020 - 1026